ქა თ£ლ-გე მან£ლი ცენტ ი მიზნად ისა®ავს გე მან£ლი ენისა და კ£ლტ£ ის პ ოპაგანდას, მეგობ £ლი და საქმიანი £ თიე თობების გაღ მავებას ქა თ£ლ და გე მან£ლ მ®ა ეებს შო ის. მ ავალწლიანი, წა მატებ£ლი თანამშ ომლობა და მეგობ £ლი £ თიე თობები გე მანიის ს®ვადას®ვა პა ტნიო ო განიზაციებთან განაპი ობებს ქა თ£ლ-გე მან£ლი ცენტ ის მნიშვნელოვან მიღწევებს და ნაყოფიე მ£შაობას შემდეგი მიმა თ£ლებებით:

€ქა თ£ლ-გე მან£ლო ცენტ ი", გე მანიის სა®ელმწიფო დასაქმების სამსა®£ ის ე თადე თი ოფიციალ£ ი პა ტნიო ი ო განიზაცია საქა თველოში, 2007 წლიდან წა მატებით ა®ო ციელებს შემდეგ პ ოგ ამებს:

 

 
 
   
© 2009  “GDZ” All right reserved. Web-master: Levan Jikidze